zurück

Informationen zu Olawa


Oława

Powierzchnia: 27,3 km²
Ludność: 31907 mieszkańców

Miasto powiatowe, położone 27 km od centrum aglomeracji wrocławskiej, ważny ośrodek gospodarczy, społeczny i kulturalny dla regionu, w którym znajduje się specjalna strefa ekonomiczna w Jelczu Laskowicach (m.in. fabryka Toyoty w pobliżu znanych zakładów samochodowych). Oława leży na głównym szlaku komunikacyjnym Szczecin - Wrocław - Kraków: drogowym, kolejowym i rzecznym (port na Odrze) i w bezpośrednim sąsiedztwie połączeń drogowych granic z Niemcami i Czechami z centrum kraju. Miasto położone jest między dwiema rzekami - Odrą i Oławą, w bliskim sąsiedztwie terenów leśnych z dwoma rezerwatami przyrody i rezerwatem przyrodniczo archeologicznym w Ryczynie (początek XII w.) Samo miasto, o blisko 800 letniej tradycji, posiada kilka cennych zabytków architektury średniowiecznej i późniejszej, zwłaszcza z okresu największej świetności Oławy, początku XVIII wieku, gdy władali nią synowie Jana III Sobieskiego. Stąd wywodzi się błogosławiony Bernard Lichtenberg, ofiara nazizmu hitlerowskiego.
Oława jest miejscowością w miarę zindustrializowaną. Najbardziej znanym zakładem jest Huta "Oława"(biel cynkowa), jedna z pierwszych spółek giełdowych. W ostatnim okresie dołączyło do niej kilka firm zagranicznych, np. Autoliv Poland (samochodowe poduszki powietrzne), SCA Hygiene Products, The Lorenz Bahlsen Snack-World i Asphalttechnik GmbH. Z powodzeniem działają nowe firmy z kapitałem polskim, np. Glazbud, i Zakpol. Kilka dawniejszych zakładów poszukuje inwestorów kapitałowych: Ergis, ZNTK, Centrozłom, Fabryka Papieru. Działają tu oddziały czterech banków

Miasto ma rozwiązane podstawowe problemy infrastrukturalne. Posiada nową biologiczną oczyszczalnię ścieków typu BIOLAK, dobrze rozbudowaną sieć kanalizacyjną, nowe między gminne wysypisko śmieci z zakładem utylizacji, ciepłownię i magistralę dostarczającą wodę z Wrocławia, jak również własne ujęcia ze stacją uzdatniania wody.
Istniejące osiedla są uzbrojone w 90%. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w skali województwa. Oława od 20 lat posiada własną komunikację miejską. Na kanałach Odry działają dwie prywatne elektrownie wodne. Około 50% rodzin posiada lub dzierżawi ogrody działkowe. Mając na względzie dalszy rozwój, miasto ma przygotowane tereny pod rozbudowę usług i budownictwa mieszkaniowego.

Oława współpracuje z czterema zagranicznymi miastami z Niemiec, Czech, Rumunii i Ukrainy. Umowę  o partnerstwie Oławy i Oberasbach podpisano 15 kwietnia 1999 r w Oławie.

Olawa

Auf einer Fläche von 27,3 qkm und einer Einwohnerzahl von 31.907 ist Olawa (Ohlau) eine Kreisstadt, die 27 km vom Zentrum von Wroclaw  liegt und ein wichtiges wirtschaftliches, soziales und kulturelles Zentrum des Gebiets darstellt, auf dem sich eine spezielle Wirtschaftszone in Jelcz-Laskowice befindet, wo u. a. Toyota ein Werk hat. Olawa liegt an dem wichtigen Verkehrsweg Szczecin – Wroclaw – Krakow zwischen den Flüssen Odra und Olawa und in der Nähe der Straßenverbindungen zwischen der BRD und der Tschechischen Republik.

Mit einer 800-jährigen Geschichte, besitzt die Stadt einige wertvolle Denkmähler, besonders aus der Glanzzeit, als sie unter der Herrschaft der Söhne von Jan III. Sobieski war. In der Stadt wurde der Selige Priester Bernhard Lichtenberg, ein Opfer des Hitlerfaschismus, geboren.

Olawa ist eine Industriestadt. Der bekannteste Betrieb ist die Zinkweißhütte “Huta Olawa“, eine der ersten börsennotierten Gesellschaften. In der letzten Zeit siedelten sich weitere in- und ausländische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen an. Mehrere Firmen suchen noch Investoren.

Die wichtigsten Infrastrukturprobleme in der Stadt wurden gelöst. So wurden neben einer neuen Abwasserreinigungsanlage auch eine Mülldeponie und eine neue Hauptwasserleitung gebaut. Die Siedlungen sind zu über 90 % erschlossen. Seit 20 Jahren gibt es in Olawa öffentliche Verkehrsmittel. An den Oder-Kanälen gibt es zwei private Wasserkraftwerke.

Ausreichend ist die Zahl der Schulen, Kindergärten, Kultur- und Sportobjekten: Kulturzentrum, Amphitheater, Musikschule, Freibad, Stadion, Sporthalle, Tennisplätze, Schießstände und vier Hotels. In der Vorbereitung sind der Bau des Schwimmbads und die Renovierung des Kinos. Die wichtigste Aufgabe für die nächsten Jahre ist die Restaurierung der Altstadt und des Rathauses.

Außer Oberasbach hat Olawa noch drei weitere Partnerstädte in Rumänien, der Ukraine und der Tschechischen Republik. Der Städtepartnerschaftsvertrag zwischen Oberasbach und Olawa ist am 15. April 1999 in Olawa unterzeichnet worden.

Olawa

La ville d’ Olawa (nom allemand : Ohlau) a une superficie totale de 23,3 qkm et un nombre de 31.907 habitants. Olawa est un chef-lieu qui se trouve à 27 km du centre de Wroclaw (nom allemand : Breslau) qui est un centre important de la région du point de vue économique, social et culturel. Là aussi, il y a la zone économique de Jelcz-Laskowice avec l’usine de Toyota. La ville d’Olawa est située entre les fleuves d’Odra e d’Olawa, sur la route importante menant à Szczecin, Wroclaw et Krakow, et elle est sur la route entre L’Allemagne et la République tchèque.

A cause de son histoire vieille de 800 ans, Olawa possède plusieurs monuments précieux, surtout du temps glorieux du règne des fils de Jan III Sobieski. Le prêtre bienheureux Bernhard Lichtenberg, victime du fascisme de Hitler, naquît dans cette ville.

Olawa est une ville industrielle. L’usine la plus importante est la zinguerie « Huta Olawa », une des premières sociétés cotées en bourse. Ces derniers temps, d’autres entreprises polonaises et étrangères de branches diverses s’installèrent dans la région dont quelques-unes cherchent encore des investisseurs. On put résoudre les problèmes les plus graves de l’infrastructure en construisant par ex. une station d’épuration, un dépôt d’ordures et une conduite d’eau centrale. L’agglomération urbaine est aménagée à plus de 90 %. Olawa dispose des moyens de transport publics depuis 20 ans. Au bord des canaux de l’Oder il y a deux usines hydroélectriques privées.

On trouve un nombre suffisant d’écoles, de jardins d’enfants, de lieux pour la culture et le sport tels que le centre culturel, l’amphithéâtre, l’école de musique, la piscine à l’extérieur, le stade, la salle des sports, des courts de tennis, des stands de tir et quatre hôtels. Actuellement, on est en train de construire une piscine et de rénover le cinéma. La tâche la plus importante pour les années à venir sera de restaurer la vieille ville et la mairie.

Outre Oberasbach, trois autres villes en Roumanie, en Ukraine et dans la République tchèque sont jumelées avec Olawa.

Le contrat du jumelage entre Oberasbach et Olawa fût signé à Olawa le 15 avril 1999.

Olawa

Olawa (Ohlau) è capoluogo con una superficie di 27,3 Km² ed una popolazione di 31.907 persone, distante 27 Km dal centro di Wroclau,  un importate centro economico, sociale e culturale nella regione Jelcz-Lakskowice, dove si trovano molte fabbriche per esempio quella della Toyota.

Olawa si trova sull’importante raccordo del traffico nazionale Szczecin-Wroclaw-Krakow, tra i fiumi Odra ed Olawa, è oltretutto vicino al raccordo stradale tra Germania e Cecoslovacchia. 

Con una storia di quasi 800 anni, possiede la città alcuni monumenti eretti sotto il dominio dei figli di Jan III. Sobieki. Nella nacque il prete Bernard Lichtenberg, una vittima del Fascismo.

Olawa è una città industriale. La fabbrica più conosciuta è la fonderia del zinco bianco “Huta Olawa”, una delle prime società notificate alla Borsa.

Negli ultimi tempi si sono stabilite altre società nazionali ed internazionali provenienti da diversi settori. Altre società sono alla ricerca di adeguati investitori.

I problemi più importanti per L’infrastruttura sono stati ormai risolti. Insieme all’impianto per il trattamento delle acque di scarico sono stati costruiti la canalizzazione centrale ed un impianto per lo smaltimento dei rifiuti.

Ci sono scuole, asili infantili, e strutture culturali e sportive: centro della cultura, anfiteatro, conservatorio musicale, stadio, piscina all’aperto, palestra, campi da tennis, poligono di tiro e quattro hotel. Progettata è la costruzione di una piscina coperta e la ristrutturazione della sala cinematografica.

Oltre ad Oberasbach, Olawa è gemellata con altre tre città in Romania, Ucraina e Repubblica Ceca.

Il documento del Gemellaggio fu firmato il 15.  Aprile 1999 a Olawa.